Uspostavljanje međusektorske mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj

Projekat “Uspostavljanje međusektorske mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj” provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED u saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj u BiH, u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP program) finansiranog od strane USAID – a i Britanske ambasade.Projektom će se nastojati doprinijeti jačanju i koheziji civilnog društva uključenog u sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH, te stvoriti uslove da civilno društvo u ovom sektoru utiče na kreiranje i implementaciju javnih politika, koje su od interesa za građane BiH, a posebno ruralnu populaciju. Osim toga ciljevi projekta su:

  • Razviti snažno strateško partnerstvo između ključnih aktera iz civilnog, javnog i privatnog sektora unutar oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH;
  • Ojačati kapacitete OCD-a i uspostaviti strateški okvir za djelovanje OCD-a u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  • Definisati prioritete sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz zajednički dijalog civilnog, javnog i privatnog sektora i inicirati iznalaženje rješenja uz izražen doprinos OCD-a u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH;

U toku implementacije projekta, koja će trajati do kraja 2018. godine, biće organizovane brojne aktivnosti:

  • Formiranje Međusektorske mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj;
  • Osnivanje Grupacije privatnog i Grupacije javnog sektora;
  • Osnivanje Think – Tank modela;
  • Uspostavljanje strateškog okvira za djelovanje OCD-a u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  • Istraživanje problema u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja i istraživanje relevantnih politika;
  • Uspostava Tima za monitoring politika, koji će pratiti dešavanja u oblasti politika i kvartalno izvještavati sve zainteresovane o svim promjenama;
  • Provođenje javnih kampanja  i zagovaranje rješenja za ključne probleme u sektoru.

 

U cilju uspostavljanja Međusektorske mreže objavljujemo

JAVNI POZIV

za predstavnike javnog i privatnog sektora koje ovom prilikom pozivamo da uzmu učešće u implementaciji projekta „Uspostavljanje Međusektorske mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj“, i to kroz ulogu člana ili članice Grupacije privatnog/Grupacije javnog sektora. Detaljan opis u kojem je objašnjena struktura, uloga, način rada Međusektorske mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj i svih tijela od kojih je sačinjena možete preuzeti ovdje. Javni poziv je otvoren za sve predstavnike javnog i privatnog sektora koji obavljaju službenu funkciju u jednom od dva navedena sektora. Svi zainteresovani mogu svoje kontakte dostaviti na mejl koordinator@ruralnamreza.ba sa naznakom Čanstvo u Međusektorskoj mreži.

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu i da ćemo kroz zajedničku saradnju ostvariti značajne pomake na polju ruralnog razvoja.