Kriterijumi za prijem novih članova u Mrežu za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini:

  • Pravno lice je registrovano kao Udruženje, fondacija ili LAG u BiH (dokazuje se kopijama registracionih dokumenata – Izvod iz sudskog registra); 
  • Protiv pravnog lica i njegovog zakonskog zastupnika se ne vodi sudski postupak i nije krivično kažnjavan za teži poslovni prekršaj (dokazuje se ovjerenom izjavom); 
  • Da su statutarni i programski ciljevi usmjereni na ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (potpisana lista sprovedenih projekata i aktivnosti, pisma preporuke); 
  • Pravno lice je aktivno (imaju aktivne projekte u posljednjih godinu dana, organizacija bi za ispunjavanje ovog kriterijuma morala imati realizovana barem 2 projekta u rangu vrijednosti od 10 000 – 50 000 KM, ili barem 1 projekat u rangu vrijednosti iznad 50 000 KM, u prethodnih 5 godina). 
  • Da posjeduje organizacione i ljudske kapacitete i sposobnosti za implementaciju programa rada i ispunjavanje ciljeva Mreže – minimalno jedno stalno zaposleno lice ili kontinuirano zaposleno/zaposlena lice/lica po ugovoru o radu na određeno u posljednjih godinu dana, 
  • Da posjeduje materijalne resurse neophodne za rad (kancelarija, sredstva za komunikaciju). 

Preuzmite dokument Zahtjev za članstvo.

Pravilnik o članstvu u MRR u BiH.