NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy

Ovaj trogodišnji projekat, pokrenut u aprilu 2018. godine, implementira sedam partnerskih organizacija sa Balkana i jedna zemlja članica Evropske Unije: Mreža za ruralni razvoj Republike Makedonije, Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, Mreža organizacija za ruralni razvoj Kosova, Mreža za ruralni razvoj Srbije, Albanska mreža za ruralni razvoj i Hrvatska mreža za ruralni razvoj.

Opšti cilj projekta je pružanje podrške za jačanje uticaja Balkanske mreže za ruralni razvoj (BRDN) i njenih članica na donošenje politika i odluka, kroz uključivanje u procese reforme poljoprivrednih i ruralnih programa i procese reforme politika za uvođenje koncepta zelene ekonomije.

Projekat ima tri specifična cilja:

1) Jačanje kapaciteta organizacija civilnih društava u svakodnevnom radu, zagovaranju i umrežavanju, kako bi se održala njihova uloga zagovornika poljoprivredne i ruralne reforme, na trasparentan i odgovoran način;

2) Uvođenje koncepta zelene ekonomije kao jedinstvenog preduzetničkog modela za ruralnu diverzifikaciju i održivost;

3) Balkanska mreža za ruralni razvoj i njene članice koriste razvoj politika baziran na dokazima i zagovaranje zasnovano na pravima u cilju podsticanja nacionalnih procesa usklađivanja sa poljoprivrednom politikom EU i promocijom zelene ekonomije.

Kao rezultat predloženih aktivnosti ojačaće se kapaciteti Balkanske mreže za ruralni razvoj za umrežavanje i zagovaranje, omogućiće se veće prepoznavanje, širenje uticaja i jačanje učešća u procesima donošenja odluka o politikama.

Ciljna grupa projekta je 900 predstavnika organizacija civilnog društva, namanje 7.000 različitih zainteresovanih učesnika, 200 organizacija civilnog društva, članova partnerskih organizacija i najmanje 70 predstavnika lokalnih i nacionalnih medija. Direktni korisnici projekta su organizacije civilnog društva, prije svega one koje su aktivne u ruralnom razvoju, diverzifikaciji ekonomskih aktivnosti, zaštiti životne sredine i očuvanju prirode. Direktni krajnji korisnici su stanovnici ruralnih područja, poljoprivrednici i agro-biznisi, kao i preduzetnici koji žele da investiraju u poslove zelene ekonomije.

Donator: Evropska komisija kroz Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017.

Trajanje: 11.04.2018. – 10.10.2021.

Ukupan budžet projekta je 1.071.269,13 EUR, od kojih je 964.069,13 EUR (89,99%) finansiranje od strane Evropske Unije.

Facebook stranica projekta: https://www.facebook.com/Networking-and-Advocacy-for-Green-Economy-1916248161823295/

 

ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural areas

Mreža za ruralni razvoj u BiH je potpisala Ugovor za implementaciju projekta “ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural areas (Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja)”.

Projekat ALTER  je sprovođen od 18.12.2015. do 17.09.2019. godine, i finansiran je od strane Evropske Komisije, a zajednički su ga implementirale Mreža za ruralni razvoj Srbije (nosilac projekta), Institut za demokratiju i medijaciju iz Albanije, Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, Mreža organizacija za ruralni razvoj Kosova, Mreža za ruralni razvoj Republike Makedonije, Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, Razvojna Fondacija Turske, Hrvatska Mreža za ruralni razvoj i Ruralni forum Latvije, kao predstavnik Evropske mreže PREPARE.

Osnovni cilj projekta je stimulisanje i stvaranje pravnog i finansijskog okruženja za razvoj civilnog društva, osnaživanje civilnog društva da postane efektivni i značajni nezavisni učesnik i da unapredi svoje kapacitete za dijalog sa vlastima, a u cilju uticaja na zakonodavstvo i procese donošenja odluka u održivom razvoju ruralnih zajednica.

 Sprovedene su projektne aktivnosti koje su imale za cilj:

 • Uspostavljanje modela direktne saradnje, lobiranja i dijaloga civilnog društva i struktura vlasti u cilju davanja preporuka i savjeta koji utiču na kreiranje politika i proizvode konkretne promjene.
 • Podržavanje kampanja zagovaranja organizacija civilnog društva (OCD) za unapređenje saradnje sa javnim institucijama/tijelima nadležnim za ruralni razvoj
 • Uspostavljanje direktne saradnje i dijaloga između organizacija civilnog društva i institucija vlasti u cilju uticaja na donošenje politika i proizvodnju konkretnih promjena u održivom socio-ekonomskom ruralnom razvoju
 • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i mreža u polju lobiranja i zagovaranja, istraživanja i analiza sa fokusom na održivi socio-ekonomski razvoj
 • Orgniazovanje trodnevnog Foruma ruralnog razvoja zemalja jugoistočne Evrope
 • Organizovanje nacionalnih platformi za diskusiju o politikama i legislativama vezanim za ruralni razvoj
 • Uspostavljanje novih mreža ruralnog razvoja i podrška postojećim
 • Organizovanje aktivnosti u cilju izgradnje kapaciteta nacionalnih mreža za ruralni razvoj, u skladu sa potrebama zemlje i podrške postojećim mrežama ruralnog razvoja
 • Promocija i podrška implementaciji LEADER pristupa
 • Promocija i podržavanje koncepta LEADER-a, CLLD, održivog ruralnog razvoja i uloga OCD-a generalnoj javnosti kroz medijske kampanje, radionice i javne događaje
 • Podrška institucionalnom razvoju Balkanske mreže za ruralni razvoj i članstvu u međunarodnim organizacijama
 • Podrška transferu znanja, međunarodnoj sadarnji, razmjeni dobrih praksi između civilnog društva, OCD-a, mreža OCD-a u zemljama aplikantima, o održivom ruralnom razvoju kroz Balkanski parlament ruralnog razvoja
 • Organizovanje godišnjih tematskih sastanaka između mreža u zemljama aplikanata sa relevantnim zemljama u EU.