Trening za trenere u Sarajevu – RURALNI ANIMATORI U SLUŽBI RURALNOG RAZVOJA

U Sarajevu je od 16-18 decembra 2013. održana treća obuka za predstavnike organizacija koje implementiraju ACoRD projekat pod nazivom „Kreiranje treninga za ruralne animatore“. Cilj treninga bio da polaznici steku nova znanja i vještine koje će poslužiti da u njihovom daljem radu sa nevladinim organizacijama i lokalnom zajednicom pomognu ovim akterima da utiču na brži ruralni razvoj, odnosno da djeluju kao ruralni animatori na prostoru u kome žive i rade. Polaznici treninga bili su predstavnici organizacija koje provode projekat i predstavnici drugih nevladinih organizacija i LAG-ova iz Bosne i Hercegovine. 

Ruralni animatori kao osobe sa velikim ugledom, znanjem, vještinama i iskustvom u radu u ruralnim sredinama, važan su segment ljudskih kapaciteta od kojih se očekuje aktivan rad na terenu radi identifikacije i provedbe inicijativa i projekata ruralnog razvoja. Trening koji je održan dao je učesnicima uvid u prakse i metode rada ruralnih animatora, ko su oni i koja je njihova uloga, te kakvu obuku i vještine moraju imati ruralni animatori da bi njihovo djelovanje dalo efekat na terenu. 

Tim ljudi koji je prošao ovu obuku, trebao bi u budućnosti jačati kapacitete u  NVO sektoru koji djeluje u ruralnom razvoju, prenošenjem stečenog znanja na druge potencijalne ruralne animatore, što je posebno bitno u trenutku kada Bosna i Hercegovina čini napore na razvoju ruralnih sredina, pokušavajući uskladiti svoje regulative sa savremenim EU praksama.