Prvi multinacionalni tematski sastanak u okviru programa ALTER

Prvi godišnji i tematski sastanci između OCD mreža u zemljama kandidatima i zemljama sa relevantnim iskustvom u okviru EU organizovani su u Voskopoju (Albanija) od 13. do 16. septembra 2016. godine. Ovaj multinacionalni tematski sastanak između OCD mreža u zemljama Zapadnog Balkana i zemljama unutar EU dio je projekta kako bi se osigurao intenzivan dijalog sa institucijama EU i mrežama OCD-a sa relevantnim iskustvom unutar EU. Sastanku su prisustvovala 4 predstavnika iz Bosne i Hercegovine.

Prvog dana, 14. septembra 2016. godine organizovane su tematske putujuće radionice i učesnici su bili podijeljeni u četiri grupe. Teme putujućih radionica bile su:
•    Grupa 1 “Konzorcijum“ Pro Permet ”i Slov Food Convivium u oblasti Permet podržava razvoj teritorije promovišući tipične agro-prehrambene proizvode i zanate, objekte za prihvat i smještaj i očuvanje životne sredine”;
•     Grupa 2 “Klaster agroturizma u zajednici u opštini Belsh – kao način da se osigura ekonomski napredak i bolje mogućnosti za samozapošljavanje žena”;
•     Grupa 3 “Podrška procesima”;
•     Grupa 4 “Rukotvorine”.

Glavna tema prve sesije bila je “Jačanje kapaciteta OCD i mreža OCD-a da aktivno učestvuju u planiranju i implementaciji politika, izgradnji snažnog civilnog društva u ruralnim područjima, i jačanju regionalnog razvoja kroz umrežavanje i saradnju”.

Specifične pod-teme koje su obrađivale pojedinačne radionice bile su:
•    Podsticanje formiranja i djelovanja organizacija civilnog društva (OCD) na lokalnom i regionalnom nivou; identifikacija ključnih ljudi; načini uključivanja članova
•    Stvaranje i jačanje nacionalnih mreža organizacija civilnog društva, uključujući izgradnju povjerenja i postavljanje svoje uloge u nacionalnim procesima ruralnog razvoja
•    Izgradnja organizacionih kapaciteta OCD-a i OCD mreža, uključujući upravljanje, poslovno planiranje, prikupljanje sredstava itd.
•     Efikasno umrežavanje unutar i između OCD, uključujući djelotvorne metode razmjene informacija i dobrih praksi, aktivnosti i najbolje metode koje se koriste za umrežavanje sa članovima i drugim organizacijama civilnog društva
•    Uloga OCD i mreža OCD u ruralnom i regionalnom razvoju – programi, projekti i svakodnevni rad.

Druga sesija simultanih multinacionalnih radionica sprovedena je tokom drugog radnog dana i glavna tema ove druge sesije bila je “Izgradnja partnerstva OCD i mreža OCD sa javnim institucijama, i njihovo uključivanje u procese odlučivanja i upravljanja, za dobro seoske zajednice.”

Spisak specifičnih pod-tema o kojima je bilo riječi u individualnim radionicama:
•    Efikasne konsultativne strukture i sistemi na nacionalnom nivou koje vode vlade, i kako se one mogu koristiti i ako je potrebno poboljšati kako bi se omogućilo učešće OCD i mreža OCD;
•    Uloga lokalnih vlasti u ruralnom i regionalnom razvoju i kako strukture lokalnih vlasti i administrativna reforma utiču na tu ulogu i sposobnost OCD i mreža OCD da doprinesu razvojnim procesima;
•    Formalni i neformalni načini / tehnike za uključivanje ruralnih OCD i mreža OCD u kreiranje i implementaciju politika; uspostavljanje i unapređenje dijaloga i saradnje između javnih organa i organizacija civilnog društva i mreža OCD;
•    Izgradnja partnerstva između javnog, privatnog i civilnog sektora na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, uključujući aktivnosti CLLD, LEADER;
•    Podizanje glasa ruralnog stanovništva i profila organizacija civilnog društva i mreža OCD-a kao važnog glasa koji treba da se čuje i uzme u obzir kroz publicitet, publikacije, ruralne parlamente i druge tehnike.

Tokom skupa pripremljeni su zaključci i preporuke i one su prikazame u dokumentu „Zaključci i preporuke prvih godišnjih tematskih sastanaka između OCD mreža u zemljama kandidatima i zemljama sa relevantnim iskustvom unutar EU“.

Multinacionalni tematski sastanak je dio projekta „ALTER – Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja“ koji finansira EU.

?
?
?
?
?
?