Održana Konferencija pod nazivom „Pozicija Bosne i Hercegovine u procesu uspostave LAG-ova“

Koalicija LAG „Devetak“ i LAG „Drina“ uz podršku TACSO projekta u Bosni i Hercegovini Inicijativama mreža, koalicija, saveza i platformi civilnog društva uspješno je realizovala Konferenciju na temu „Pozicija Bosne i Hercegovine u procesu uspostave LAG-ova – učešće i važnost LAG-ova u procesu približavanja Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije u području ruralnog razvoja“, koja je održana dana 13. i 14. maja 2015. godine na Jahorini u Hotelu „Lavina“.

Cilj tematske konferencije je bio jačanje partnerstava i dijaloga unutar strukture LAG-a, posebno sa privatnim sektorom i poboljšanje dijaloga sa svim zainteresovanim stranama uključenim u proces ruralnog razvoja u BiH, s fokusom na istočni dio BiH, kako bi se unutar BiH gradili kapaciteti u domenu participativnog organizovanja, odlučivanja i implementacije projekata, boljeg razumijevanja EU standarda u domenu ruralnog razvoja i korištenja sadašnjih i potencijalnih sredstava namijenjenih razvoju ruralnih područja.

Prvog dana konferencije, koji je bio plenarnog karaktera i u cilju upoznavanja aktera u ruralnom razvoju s LEADER konceptom te pozicijom LAG-ova kako u BiH, tako i u okruženju, učešće su uzeli predstavnici Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Zadružnog saveza BiH, zatim predstavnici stranih ambasada, međunarodnih organizacija i državnih razvojnih agencija  (Češka ambasada, UNDP, JICA, Caritas Švicarske i World Vision International), pedstavnici ruralnih mreža Slovenije, Hrvatske i BiH, načelnici pet opština iz istočnog dijela BiH koje pokrivaju LAG „Devetak“ i LAG „Drina“ (Han Pijesak, Sokolac, Rogatica, Goražde i Pale-Prača) kao i predstavnici civilnog i privatnog sektora sa područja ova dva LAG-a, predstavnici regionalne razvojne agencije za sjevernoistočnu BiH- NERDA i što je dalo poseban pečat i vrijednost ovoj konferenciji predstavnici svih LAG-ova u BiH, kako onih koji su već osnovani, tako i svih LAG inicijativa, odnosno sa organizatorima učešće je uzelo ukupno osam LAG-ova.

U plenarnom dijelu konferencije prisutne su na početku pozdravile gđa Slavica Ašonja, predsjednica UO LAG „Devetak“ i gđa Slavica Drašković ispred TACSO projekta u BiH u ulozi organizatora konferencije, odnosno tehničke podrške događaju.

Glavni moderator konferencije je bio gdin Goran Šoster u svojstvu predstavnika Ruralne mreže Slovenije u kojoj obavlja dužnost potpredsjednika i člana upravnog odbora te kao predstavnik PREPARE-a Mreža nacionalnih ruralnih mreža u Evropi u kojoj obavlja dužnost koordinatora.

Nakon uvodne prezentacije gdina Šostera, gđica Jelena Prorok iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH prezentovala je situaciju u BiH u vezi sa LEADER konceptom i radom LAG-ova. U daljem toku konferencije prezentacijama su predstavljeni radovi LAG-ova domaćina i organizatora konferencije. Prezentaciju LAG-a „Devetak“ je održala Slavica Ašonja, a prezentaciju LAG-a „Drina“ održala je gđa Sabira Bešlija. Prva sesija konferencije je zaključena s prezentacijom impresivnog rada i postignutih rezultata prvoosnovanog i najuspješnijeg LAG-a u BiH, LAG-a „Una –Sana“. Prezentaciju je održao gdin Šefik Veladžić, izvršni direktor.

U drugoj sesiji plenarnog dijela učesnici su upoznati sa implementacijom LEADER-a i radom LAG-ova u Sloveniji i Hrvatskoj. Slovenačku prezentaciju je održao, kao što je već navedeno, gdin Šoster, a prezentaciju situacije u Hrvatskoj je održao gdin Tomislav Panenić, kao predstavnik Hrvatske mreže za ruralni razvoj u kojoj obavlja dužnost člana UO te i kao predsjednik LAG-a „Srijem“.

Na posljednjoj sesiji prvog dana učesnici su u radu po grupama obrađivali četiri oblasti koje su ključne za rad LAG-ova, a to su: Upravljanje i finansiranje LAG-ova, Širenje mreže članova, izgradnja kapaciteta i umrežavanje sa drugim organizacijama, Promocija LAG-ova i LAG područja i Razvoj LAG područja.

LAG “Devetak” i LAG “Drina” su punopravne članice Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini a ujedno čine koaliciju koja je uspješno realizovala Konferenciju. Konferenciji su takođe  prisustvovali i sljedeći punopravni članovi Mreže: LAG “Una-Sana”, LAG regije Doboj, LAG “Savus” i REDAH. Potpredsjednik Mreže g-din Ivica Sivrić, i član Upravnog odbora Mreže g-din Šefik Veladžić obavljali su ulogu moderiranja dijela Konferencije.