ODRŽAN TREĆI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

Mreža za ruralni razvoj u BiH je danas, 14.10.2020. godine u saradnji sa poljskom organizacijom Development Policy Foudation (Fondacija za razvojnu politiku) održala webinar za predstavnike organizacija civilnog društva. Predstavljene su sledeće teme:

Stručnjak 1. Dr hab. Mariusz Maciejczak (Department of Economics and Organisation of Enterprises – Institute of Economics and Finance SGGW; Polish Centre for Accreditation)

Tema: Značaj standarda kvaliteta Evropske unije za razvoj poljoprivredno-prehrambenog sektora u Poljskoj

Mariusz Maciejczak, profesor sa Odjeljenja za ekonomiju i organizaciju preduzeća sa Instituta za ekonomiju i finansije SGGV i takođe ekspert Poljskog centra za akreditaciju, daje uvid u standarde kvaliteta hrane Evropske unije i njihov uticaj na razvoj poljoprivredno-prehrambenog sektora u Poljskoj, koji uključuju tri glavna elementa: sigurnost hrane, bezbjednost hrane i kvalitet hrane.

Ovi organski standardi EU dizajnirani su da osiguraju fer konkurenciju poljoprivrednika, kao i da spriječe prevare i održe povjerenje potrošača. Stručnjak daje uvod u alate Zajedničke poljoprivredne politike i kako taj dizajn odgovara promjenljivim ekonomskim okolnostima, kao i evropskim zahtjevima i potrebama, uključujući fer prihod, konkurentnost, vrijednost hrane, klimatske promjene, ruralna područja, brigu o životnoj sredini, pejzaže, generacijsko obnavljanje, hranu i javno zdravlje.

Predstavlja kako se podiže svijest potrošača, da su spremni platiti više za ponuđene proizvode na tržištu i podržati organsku poljoprivredu i proizvodnju. Pomenuti alati i politike obezbjeđuju i osiguravaju ne samo prihode poljoprivrednika, već takođe osiguravaju društvu – potrošačima da dobiju dodatnu vrijednost od poljoprivredne politike, uzimajući u obzir i zaštitu životne sredine, jer poljoprivrednici ne samo da obezbjeđuju hranu već i brinu o životnoj sredini i biodiverzitetu i utiču na povećanje povjerenja potrošača poljoprivrednicima u obezbjeđivanju visokog kvaliteta hrane.

 

Stručnjak 2. Małgorzata Gałczyńska (Lublin Eco-Energy Cluster; Foundation for Lubelskie Development)
Tema: EU projekti sprovedeni na lokalnom nivou koji se odnose na obnovljivu energiju i energetsku efikasnost

 

Małgorzata Gałczinska, koordinatorka klastera eko-energije iz Lublina, koja deluje u okviru Fondacije za razvoj Lubelskie-a, predstavlja primjere projekata EU koji se sprovode na lokalnom nivou u vezi sa obnovljivom energijom i energetskom efikasnošću.

Predstavlja aktivnosti Fondacije i njenog klaster-poslovnog inkubatora, koji je nedavno postao uobičajeni model socijalnog preduzetništva: Lublinski eko-energetski klaster, preduzima akcije ka povećanju udjela energije proizvedene korišćenjem obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou, posebno upotrebom smanjene distribuirane energije; podržava razvoj i promociju lokalnih rješenja usmjerenih na povećanje udjela proizvodnje električne i toplotne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije.

Dalje, stručnjak uvodi ciljeve nove strategije „Energetska politika Poljske do 2040. godine“, pokazuje koliko Poljska dobija sredstava iz budžeta EU u ovoj određenoj oblasti i koje su perspektive za EU finansiranje narednih godina. Štaviše, pominje ciljeve koji imaju za cilj osiguranje energetske sigurnosti gmina (poljskih administrativnih jedinica) regije Lubelskie, zasnovanih na lokalnim izvorima energije, posebno obnovljivim izvorima energije; povećanje udjela obnovljivih izvora energije u svim sektorima i tehnologijama, promovisanje upotrebe obnovljivih izvora na lokalnom nivou i korišćenje fondova EU za njihovu primjenu i povećanje uključenost kupaca koji aktivno učestvuju na tržištu energije, uz istaknuti značaj saradnje na lokalnom nivou administrativnih jedinica.

 

Stručnjak 3. Łukasz Czech (Farmer- Entrepreneur, Benji's Planet)
Tema: Najbolje prakse za inovacije u poljoprivrednom sektoru: Faktori uspjeha

Łukasz Czech održava predavanje iz perspektive poljoprivrednika, preduzetnika i ruralnog savjetnika, na osnovu njegovog ličnog, praktičnog iskustva. Stručnjaci predstavljaju trenutne glavne probleme poljoprivrednika u Poljskoj, uključujući pristup kapitalu, kontakt sa administracijom, problem prodaje i cijena, nedostatak vode, nepravedan položaj trgovaca; razbijena struktura poljoprivrede, kao i nisku cjenovnu poziciju, što je presudno pitanje za poljoprivrednike.

Ukazuje na potrebu za saradnjom između poljoprivrednika, preduzetnika i prerađivača, saradnjom sa istraživačima i akademskom zajednicom, kao i sa ruralnim savjetnicima i javnim sektorom, sa naglaskom na potrebi prikupljanja sredstava, kao spoljnih i diferenciranih izvora finansiranja. Stručnjak se osvrće na značaj inovacija u poljoprivredi i kako ih treba razvijati – prije svega, ideje treba da potiču od potreba krajnjih korisnika, koji treba da budu uključeni u stvaranje i validaciju ovih inovacija. Inovatori u poljoprivredi treba da razmisle o spoljnim finansijskim resursima, poput javnih fondova ili rizičnog kapitala – koji u Poljskoj još uvek nisu dovoljno razvijeni.

Pominjanje problema u vezi sa start-up kompanijama u padu – trebalo bi da koriste kanale prodaje trgovaca ili prerađivača, zbog razbijene strukture poljoprivrede i visokih troškova sticanja kupaca. Štaviše, stručnjak predstavlja nedavne rezultate istraživanja sprovedenih među poljoprivrednicima, prema kojima su moderne tehnologije i smanjenje troškova ključni faktori za opstanak preduzetništva tokom pandemijske situacije.

 

Teme su praktične i mogu biti od koristi organizacijama civilnog društva u budućem radu, jer predstavljaju prenos iskustava Poljske u iskorištenju EU fondova u poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Webinar je održan kao dio projekta podržanog u okviru „Javne diplomatije 2020 – Nova dimenzija“, koji je sufinansiran od Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Sadržaj izražava samo stavove autora i ne može se izjednačiti sa zvaničnim stavom Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Projekat sprovodi Fondacija za razvojnu politiku u Saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.