Održan Prvi balkanski ruralni parlament

Prvi balkanski ruralni parlament pod nazivom „Evropske perspektive ruralnih zajednica na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ održan je od 26. do 28. juna 2018. godine u Vrnjačkoj Banji. Učestvovalo je preko 60 predstavnika aktera ruralnog razvoja i interesnih grupa iz balkanskih zemalja i Turske, uključujući organizacije civilnog društva i mreže OCD, lokalne i centralne vlasti, mlade, zajednicu donatora i predstavnike medija.

U okviru Panela broj 1: Ruralni razvoj na Balkanu i aktivnosti mreža, panelisti bili su: Evelina Azizaj – Albanska mreža za ruralni razvoj, Petar – Mreža za ruralni razvoj Makedonije, Afrim Sharku – Mreža organizacija za ruralni razvoj Kosova, Ratko Bataković – Mreža za ruralni razvoj Crne Gore,  Duško Cvjetinović – Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, Ibrahim Turgul – Fondacija za razvoj Turske,  Dragan Roganović – Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Ključna pitanja o kojima se diskutovalo bila su:
1.    Ruralni razvoj i situacija u zemljama učesnicama
2.    Aktivnosti nacionalnih mreža
3.    Regionalno partnerstvo i umrežavanje

Panel broj 2: Sektorska i međusektorska saradnja u ruralnom razvoju, okupio je sledeće paneliste: Goran Šoster – PREPARE, David Lamb – ENRD, Branko Milić – NIRAS, Anna Nowak Wood – DG Agri, Bogdanka Gjorshoska – SWG, Kim Smedslund  – European Rural Parliamnet, Vannesa Halhead – European Rural Parliament / European Rural Community Alliance.

Ključna pitanja bila su:
1.    Evropski ruralni parlamenti i nacionalni ruralni parlamenti kao platforme za izgradnju budućnosti ruralnih zajednica.
2.    Uloga civilnih društvenih mreža u ruralnom razvoju.
3.    Podrška saradnji vladinim institucijama i nevladinim organizacijama u regionalnom ruralnom razvoju.

Na Prvom balkanskom ruralnom parlamentu glavne teme bile su: IPARD program na Zapadnom Balkanu, uloga mladih i žena u ruralnom razvoju, socijalno preduzetništvo u ruralnom razvoju, održivi ruralni razvoj kroz LEADER pristup na Zapadnom Balkanu.

Predstavnici civilnog, javnog i poslovnog sektora u ruralnim oblastima zemalja Zapadnog Balkana i Turske, usvojili su Deklaraciju kao izjavu o težnjama, obavezama i zahtevima ruralnih ljudi u tim zemljama.

Održavanje Prvog balkanskog ruralnog parlamenta je jedna od aktivnosti projekta “ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas” koji je podržan od strane Evropske Unije.