Konsultacije o rezultatima istraživanja opcija uspostave struktura u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH

U okviru projekta „Uspostavljanje državnog ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini – analiza koštanja i koristi“ podržanog od Public International Law & Policy Group (PILG), uz finansijsku podršku USAID-a, Udruženje „Savjet za zelenu gradnju“ Green Council, u saradnji sa agencijom REDAH, Vesta Tuzla i CGS Livno te Savezom za ruralni razvoj BiH je organizovalo konsultativne sastanke-u Livnu 6.6.2014. i u Trebinju 9.6.2014., na kojima su učesnicama prezentirani preliminarni rezultati istraživanja o koštanju uspostavljanja ovog ministarstva, ali i svim ekonomskim, socijalnim i drugim koristima kod uspostavljanja neophodnih struktura u Bosni i Hercegovini iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a u smislu olakšanja i ubrzanja procesa evropskih integracija za BiH.

Sastancima su prisustvovali predstavnici lokalnih, entitetskih i državnih institucija vlasti u BiH u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici nevladinog sektora, privrede te predstavnici poljoprivrednika.

Nakon predstavljanja institucionalnog i pravnog okvira, zahtjeva i standarda EU u ovom sektoru predstavljena je ekonomska i finansijska analiza kao sastavni dio analize koštanja i koristi (cost-benefit analize), koja je nedvosmisleno ukazala da je projekat uspostave Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH ekonomski isplativ projekat.

Svi učesnici su se složili da nalazi predstavljaju logiku efikasnog i sveobuhvatnog rješavanja ovog važnog sektora koji treba obezbijediti balansirani ekonomsko-društveni razvoj BiH, te da je neophodno umrežavanje, informisanje i bolje komuniciranje sa akcentom na zajedničko zagovaranje sa jedinstvenim zahtjevima i stavovima među organizacijama civilnog društva i građana BiH koji svojom snagom mogu zahtjevati promjene. Svrha ovog projekta jeste ubrzavanje procesa približavanja BiH ka EU-u, u sektoru poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja. Organizovanje konsultativnih sastanaka ima za cilj da podstakne dijalog i zajednički rad javnog i civilnog sektora na analizi dosadašnjih rezultata istraživanja te da se kroz sinergijsko djelovanje dođe do konstruktivnih rješenja i prijedloga za analizirane strukture u Bosni i Hercegovini.

Finalni rezultati analize bit će objavljeni na konferenciji u Sarajevu, zakazanoj za 26. juni tekuće godine.