Civilno društvo u Mreži za ruralni razvoj

Projektni tim ACoRD projekta započeo je aktivnosti osnivanja Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini čiji je cilj podržati razvoj ruralnih područja uvođenjem inovativnih i savremenih pristupa u ovaj sektor, te aktivno zastupati interese stanovništva koje živi i radi na selu. Ovim povodom, 28. 02. 2014. godine u Bugojnu, je održan redovni radni sastanak projektnog tima na kome se razgovaralo o medijskoj kampanji i planu promocije projektnih aktivnosti i o koracima koji će biti preduzeti povodom osnivanja Mreže za ruralni razvoj. 

Mrežu će inicijalno osnovati oko 20-tak odabranih organizacija civilnog društva koje su aktivne u oblasti ruralnog razvoja i koje su iskazale svoj interes za članstvo u Mreži, a ona će kasnije biti osnažena i drugim organizacijama te lokalnim akcionim grupama (LAG-ovima) koje su na teritoriji Bosne i Hercegovine registrovane i djeluju prema principima LEADER-a. Ovaj projekat, kao i inicijativu za formiranje Mreže za ruralni razvoj provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED iz Banjaluke, kao vodeća organizacija, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH, UG Nešto Više, LAG Una-Sana, te evropskim partnerom ELARD (Evropska organizacija LEADER za ruralni razvoj) iz Brisela. 

ACoRD projekat finansira Evropska unija i podržava švedska organizacija We Effect. Projektom se nastoji poboljšati saradnja i učešće svih relevantnih aktera u sektoru ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini, ojačati kapaciteti nevladinog sektora, promovisati koncept LEADER-a kao i druge inovativne i savremene pristupe koji se primjenjuju u sektoru ruralnog razvoja. U okviru projekta provodi se istraživanje relevantnih politika iz oblasti ruralnog razvoja sa ciljem uključivanja civilnog društva i omogućavanja većeg učešća građana u procese reforme i harmonizacije propisa sa EU standardima u ovoj oblasti. Preporuke i prijedlozi koji će se dobiti kroz istraživanje će biti prezentovani na tematskim okruglim stolovima koji se planiraju organizovati do kraja godine. 

Osnivanje Mreže za ruralni razvoj prati medijska kampanja koja je počela od 1. marta na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Ciljevi medijske kampanje su promocija Mreže, podizanja svijesti ljudi o potencijalima ruralnih područja, ali i podsticanje aktivizma i komunikacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini koji predstavlja značajnu kariku u ruralnom razvoju. 

Projekat ACoRD i Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini će doprinijeti boljoj koordinaciji civilnog društva u zajedničkim naporima za zagovaranje interesa i potreba seoskog stanovništva u Bosni i Hercegovini.