Brošura “Mjere zaštite zraka i zemljišta”

Autor: Nihad Harbaš, mr. mašinstva i ekspert za energiju

Brošura je namijenjena za podizanje svijesti javnosti o zaštiti zraka i zemljišta u cijelosti. U brošuri su obrađena dva segmenta iz oblasti zaštite okoliša i ljudskog zdravlja – kvaliteta zraka i kvaliteta zemljišta. Dat je pregled aktivnosti koje je potrebno poduzeti da bi se izbjegla i, gdje i kada je to moguće, smanjila emisija zagađujućih materija u zrak i spriječilo zagađivanje zemljišta podizanjem svijesti javnosti o značaju pravilnog korištenja goriva i tehnika loženja u individualnim ložištima i adekvatne primjene pesticida tokom poljoprivrednih aktivnosti.
Predstaviće se, između ostalog, uticaj i ponašanje sredstva za zaštitu bilja u tlu, a to najviše zavisi o tipu tla, svojstvu sredstva za zaštitu bilja, mikrobiološkoj aktivnosti tla i klimatskim uslovima. Čim aktivna tvar nekog sredstva za zaštitu bilja dospije u dodir s komponentama tla, uslijedi čitav niz različitih fizikalno-hemijskih i bioloških procesa koji izravno utječu na njegovu učinkovitost i ponašanje u okolišu. U tlu svako sredstvo za zaštitu bilja podliježe procesima koji utječu na njegov gubitak (adsorpcija, ispiranje, isparavanje, apsorpcija koju uzrokuju živi organizmi i biljke) i procesima koji utječu na njegovu razgradnju. Važnu ulogu ima i stupanj adsorpcije nekog sredstva za zaštitu bilja na čestice tla. Što je neko sredstvo za zaštitu bilja sklonije adsorpciji, to je manje podložno ispiranju u podzemne vode.
Brošurom se želi podstaći stanovništvo da poduzimanjem svakodnevnih aktivnosti vode računa o smanjenju rizika za zdravlje ljudi, životinja i okoliša povezanog s upotrebom energenata i pesticida, poticanjem integriranih i alternativnih mjera i načina da se:
• razvije bolje razumijevanje načina upotrebe goriva i pesticida, te njihovih uticaja;
• osigura promocija mjera i postupaka kojima će se smanjiti štetan uticaj;
• podigne svijest javnosti u ostvarivanju zajedničkog cilja zaštite okoliša.
Kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš, od izuzetnog je značaja identificirati i primijeniti mjere kojima se smanjuje emisija zagađujućih materija na njihovom izvoru, kako to propisuju relevantne norme, smjernice i programi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO).

Brošuru možete preuzeti na linku ispod.