Mreža za ruralni razvoj

 

u Bosni i Hercegovini


O LEADER-u 

Politika ruralnog područja je komponenta Zajedničke poljoprivredne politike EU. Kroz taj pristup se promovira održivi razvoj u ruralnim područjima Europe, vodeći brigu o ekonomskom i društvenom razvoju te zaštiti okoliša. Više od pola stanovništva Europske unije živi u ruralnom području, koje pokriva 90% područja EU. LEADER predstavlja inovativni pristup unutar politike ruralnog razvoja EU. LEADER je kratica (iz francuskog izraza "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale") i u prijevodu znači za „Veze između akcija u ruralnom razvoju“. Kao što sam naziv sugerira, to je metoda mobiliziranja i provođenja ruralnog razvoja u lokalnim ruralnim zajednicama, te s toga LEADER ne možemo posmatrati kao fiksni set mjera koje se moraju provesti. Iskustvo je pokazalo da LEADER može dovesti do prave promjene u dnevnom životu ljudi u ruralnim krajevima. Može odigati važnu ulogu u ohrabrivanju inovativnih odgovora na stare i nove probleme u ruralnom prostoru, te tako postaje „labaratorij“ za stvaranje lokalnih sposobnosti i testiranje novih načina zadovoljavanja potreba ruralnih zajednica. Informacije dobivene evaluacijom LEADER-a kao i od aktera iz ruralnih područja pokazuju prednosti LEADER-a kao alata kojim se postižu rezultati u različitim situacijama i na različitim područjima što pridonosi prilagođavanju ruralnih politika specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora. Ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup razvija sve veći utjecaj na buduće ruralne politike. 

U svojoj evoluciji koja traje od 1991., LEADER je u tri prethodne generacije (LEADER I. - 1991.-1993.; LEADER II. - 1994.-1999., LEADER+ - 2000.-2006., Os LEADER 2007.-2013.) imao status inicijative. U razdoblju od 2007.-2013., LEADER više nije poseban program, već je integriran i prihvaćen u nacionalnim/regionalnim Programima ruralnog razvoja. To otvara nove mogućnosti za šire prihvaćanje LEADER pristupa te za širi raspon aktivnosti u ruralnim krajevima.

U prethodnom razdoblju LEADER+ u 15 "starih" država članica djelovala su 893 LAG-a s ukupnim stanovništvom od 52 milijuna. Od deset novih članica, prije priključenja Bugarske i Rumunjske, šest se odlučilo na primjenu LEADER+ što je rezultiralo sa stotinjak novih LAG-ova. Suradnjom LAG-ova pokrenuto je gotovo hiljadu lokalnih i više od tristo prekograničnih projekata.

LEADER ohrabruje ruralne krajeve na istraživanje novih načina razvoja kako bi postali i ostali konkurentni, iskoristivši svoje resurse u prevladavanju izazova s kojima su suočeni, kao što su npr. starenje stanovništva i niska razina pružanja usluga ili nedosatak mogućnosti zapošljavanja. Radi se o holističkom pristupu rješavanja ruralnih problema. Ono što je bitno naglasiti je da LEADER pristup omogućava adresiranje razvojnih problema kroz nove oblike partnerstva i povezivanje aktivnosti. LEADER ohrabruje socio-ekonomske aktere da rade zajedno, proizvode dobra i provode usluge koje generiraju dodanu vrijednost u razvoju lokalnog područja.

Pristup baziran na specifičnosti prostora i na pristupu „odozodo prema gore“, uključujući lokalnu zajednicu i stvaranje dodatne vrijednosti lokalnim resursima, postepeno se pokazao kao nov način stvaranja mogućnosti zapošljavanja i poticanja razvoja poduzetništva u ruralnim krajevima.

 

Koncept LEADER-a

Imajući u vidu različitost europskih ruralnih područja, došlo se do toga da razvojne strategije mogu biti djelotvornije ako se o njima odlučuje na lokalnoj razini od strane lokalnih aktera.

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Temelji se na načelima koja se trebaju uvažavati ne pojedinačno, već kao cjelina, jer samo se na taj način postižu dugoročni učinci na dinamiku ruralnih područja i njihov kapacitet za rješavanje vlastitih problema.

LEADER se sastoji od sedam osnovnih elemenata - načela:

  • Održivi ruralni razvoj - razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
  • Pristup temeljen na osobitostima područja - svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost - na njima treba graditi planiranje budućnosti.
  • Pristup odozdo prema gore - široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
  • Uspostavljanje lokalnih partnerstva - usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa - LAG-ova.
  • Inovativnost - tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
  • Integralan i višesektorski pristup - sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
  • Umrežavanje - povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
  • Suradnja - je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije. Lokalno financiranje i upravljanje projektima – izuzetno je važno da aktivnosti na lokalnoj razini budu i financirane iz lokalnih proračuna. Poznajući situaciju u BiH znamo da to nije jednostavno, ali makar i mali poticaj iz lokalnog proračuna znači potvrdu vjerodostojnosti lokalnih projekata.

 

Za više informacija o LEADER-u pogledati na: -online biblioteka

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm

http://enrd.ec.europa.eu/leader/en/leader_en.cfm