Mreža za ruralni razvoj

 

u Bosni i Hercegovini


Što je LAG?

Stvaranje lokalnih partnerstva, nazvanih lokalne akcione grupe (LAG), započinje povezivanjem lokalnih aktera iz sva tri sektora javnog, privatnog i nevladinog. LAG-ovi su originalan i važan dio pristupa LEADER. Zadatak LAG-ova je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore.

LAG-ovi su efikasni u poticanju održivog lokalnog razvoja iz slijedećih razloga:

 • okupljaju i kombiniraju postojeće ljudske i financijske resurse iz javnog, privatnog i civilnog sektora te volontere,
 • udružuju lokalne aktere oko zajedničkih projekata i međusektorskih akcija, kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja
 • jačaju dijalog i suradnju između različitih aktera u ruralnom razvoju, koji često nemaju iskustvo zajedničkog rada, te se tako smanjuju potencijalni konflikti i moderiraju situacije u kojima se dogovaraju rješenja kroz konsultacije i razgovore
 • kroz interakciju različitih partnera moderiraju proces prilagođavanja i promjene uzimajući u obzir brigu za okoliš, diversifikaciju ruralnog gospodarstva i kvalitetu življenja.

LAG treba udružiti partnere iz javnog i privatnog sektora, pazeći na uravnoteženu zastupljenost predstavnika postojećih lokalnih interesnih skupina, koji dolaze iz različitih socio-ekonomskih sektora. Na razini odlučivanja, bar 50% članova mora dolaziti iz poslovnog sektora i sektora civilnog društva. LAG se može osnovati ad hoc, ili se može graditi na već postojećim partnerstvima. 

NAJČEŠĆE UKLJUČENI AKTERI U LAG-u su:

 • predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova
 • profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti),
 • udruženja/udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruženja žena, mladih itd.),
 • razvojne agencije,
 • dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora,
 • mediji,
 • viđeniji pojedinci zainteresirani za napredak ruralne zajednice.

Područje LAG-a - ruralno područje koje ima više od 5.000, a manje od 150.000 stanovnika uključujući manje gradove te gradove s manje od 25.000 stanovnika.

Odgovornost lokalnih partnerstva / LAG-ova:

 • uspostava LAG-a i izrada statuta,
 • priprema lokalne strategije razvoja i lokalnog operativnog plana razvoja,
 • informiranje lokalnog stanovništva o postojećim mogućnostima i prijavama za projekte u okviru programa IPARD, u skladu s lokalnom strategijom razvoja,
 • dogovor o usavršavanju i radionicama za lokalno stanovništvo, npr. o pripremi pojedinačnih poslovnih planova, prijedloga projekata, vođenja računovodstva, itd.,
 • davanje pisama preporuke IPARD agenciji o projektima koji bi se mogli financirati u okviru lokalne razvojne strategije,
 • upravljanje aktivnostima LAG-a (vođenje projekta, programiranje aktivnosti, računovodstvo, mjesečni i kvartalni izvještaji, itd.). 

Kriteriji prihvatljivosti LAG-ova:

 • Izabrani LAG-ovi moraju obuhvaćati teritoriju usklađenu s kriterijima LEADER-a u smislu ljudskih, finansijskih i ekonomskih resursa za potporu strategiji održivog razvoja
 • LAG je službeno registrirano udruženje/udruga utemeljeno na važećem Zakonu o udruženjima i fondacijama BiH, entiteta ili kantona ili drugom odgovarajućem obliku unutar BiH zakonodavnog okvira,
 • Na nivou donošenja odluka, upravno tijelo LAG-a predstavlja interese različitih javnih i privatnih skupina područja i ruralnog stanovništva, osiguravajući da najmanje 50% čine članovi koji predstavljaju privredne partnere i civilno društvo. Minimum od 20% supredstavnici lokalnih vlasti
 • Upravno tijelo LAG-a je reprezentativno, osiguravajući dobnu raznolikost (barem jedan član trebao bi biti mlađi od 25 godina) i ravnopravnost spolova (najmanji udio od 30% žena)

LAG treba predložiti integriranu lokalnu razvojnu strategiju koja se temelji na smjernicama upravnog tijela. LAG će provoditi lokalne razvojne strategije i upravljati javnim sredstvima