Mreža za ruralni razvoj

 

u Bosni i Hercegovini


ACoRD - Savez za zajednički ruralni razvoj je projekat koji finansira Evropska unija u okviru “Programa za podršku civilnom društvu 2012”, a podržan je i od strane švedske organizacije WE EFFECT. Projekat provodi ACED - Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke kao vodeći partner, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH iz Mostara, Nešto Više iz Sarajeva, LAG Una-Sana iz Sanskog Mosta, i evropskim partnerom ELARD - Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj iz Brisela. Projekat ACoRD implementira se u period 2013-2014 godine. 

Projektom ACoRD nastojaće se poboljšati građanski aktivizam, i to kroz veće učešće i zastupljenost ruralnog stanovništva u društvenim i političkim inicijativama, a samim tim i uticaj civilnog društva na vladajuće strukture, socijalna pitanja i politike u sektoru ruralnog razvoja. 

Projekt ACoRD ima za cilj da: 

  1. podrži osnivanje Mreže za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine kroz strateško i snažno partnerstvo između ključnih aktera u ruralnom razvoju u zemlji; 
  2. ojača kapacitete organizacija civilnog društva koje će biti članice Mreže za ruralni razvoj BiH i 
  3. uključi nevladin sektor u izradu i promovisanje mehanizama za veće učešće građana u procesu reforme i harmonizacije javnog sektora i propisa, a u skladu sa relevantnom politikom EU u oblasti ruralnog razvoja. 

U implementaciju projekta ACoRD se mogu uključiti svi zainteresovani akteri u polju ruralnog razvoja, nevladine organizacije koje se bave pitanjima i projektima iz oblasti ruralnog razvoja (kao članice Mreže za ruralni razvoj) vladine agencije, tijela i institucije koje se bave pitanjima ruralnog razvoja i LAG-ovi – Lokalne Akcione Grupe.

Na inicijalnoj konferenciji “Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini” održanoj 29. maja 2013. godine u Sarajevu uspostavljen je okvir za saradnju na ACoRD projektu i usvojeni su zajednički stavovi: 

  • Osnivanje Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini je ocijenjeno kao pozitivan iskorak u sveobuhvatnom procesu ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini i ova inicijativa je pozdravljena od strane civilnog i javnog sektora.
  • Potrebno je ostvariti partnerstvo između javnog i civilnog sektora po pitanju ruralnog razvoja i ojačati njihovu međusobnu komunikaciju što je sasvim izvodljivo kroz implementaciju projekta ACoRD.
  • S obzirom da nadležnost za ruralni razvoj leži na entitetima, Mreža koju predviđa projekt ACoRD treba da bude krovna mreža na nivou BiH, ali sa kancelarijama u entitetima.
  • Mreža za ruralni razvoj treba da bude ozbiljan partner javnom sektoru i da bude prepoznata kao alat za dopiranje do krajnjih korisnika javnih politika i mehanizama.
  • Da bi civilni sektor mogao biti prepoznat kao partner javnom sektoru, organizacije moraju imati određene kompetencije i transparentnost u radu. Civilni sektor u BiH je snažan u kvantitetu, što ne znači da je takav i u kvalitetu.
  • Svaka zemlja u Evropi ima drugačije rješenje kada su u pitanju mreže za ruralni razvoj, tako i u Bosni i Hercegovini, kroz dijalog, treba pronaći model najboljeg rješenja.

Treba izbjeći stvaranje preklapajućih struktura, jer se u praksi nekih Evropskih zemalja to pokazalo kao kontraproduktivno.