Mreža za ruralni razvoj

 

u Bosni i Hercegovini


Konferencija u Sarajevu

Održana konferencija “Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini” u okviru projekta ACoRD

Konferencija “Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini” održana 28. maja 2013. godine u Sarajevu, bila je jed¬nu od prvih aktivnosti u okviru projekta ACoRD. Organizovanje konferencije Ruralni razvoj u BiH pomogli su HMRR – Hrvatska mreža za ruralni razvoj i PREPARE – Partnership for Rural Europe.

Učesnici Konferencije imali su priliku da se upoznaju sa očekivanjima i ciljevima projekta ACoRD, kao i trenutnim stanjem i perspektivama u oblasti ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini, te primjerima iz prakse zemalja u regionu. Konferencija je okupila sve vodeće aktere u polju ruralnog razvoja iz vladinog i nevladinog sektora Bosne i Hercegovine, kao i goste iz regiona.

Učesnici konferencije su, nakon izlaganja i diskusije u kojoj su data određena mišljenja i viđenja po pitanju ACoRD projekta i osnivanja Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, predložili da se donese Okvir za uspostavljanje saradnje na projektu ACoRD. 

U okviru konferencije održan je i radni sastanak sa gostima iz regiona i predstavnicima ministarstava nadležnih za ruralni razvoj, gdje je detaljno predstavljen plan rada i diskutovano o budućim aktivnostima, obzirom da projektom ACoRD ima za cilj povećati uticaj civilnog društva na vladajuće strukture, socijalna pitanja i politike u sektoru ruralnog razvoja.

Materijale sa konferencije možete preuzeti na:

http://www.aced.ba/odrzana-konferenci¬ja-%E2%80%9Eruralni-razvoj-u-bosni-i-her¬cegovini%E2%80%9C-u-okviru-projek¬ta-acord,246.html